CaMi ютайцы личаць Шанхай неютайсюм горадам. Яго будавали ышаземцы, ды i сення амерыканцы, французы, немцы паюдаюць у горадзе свае грошы. Гэта што датычыцца б1знесу, Kani казаць пра адпачынак, то адпачываць яны вучацца у ютайцау.

Чайная цырымошя адразу пераходзщь у шотнг. Крамы у Шан- xai — галоуная уцеха. Неспакойным еурапейцам тут прадастауле- ны юрмаш. Cothi лавак i лавачак, сувешрных магазЫау не выпус- каюць самых заузятых пакупжкоу. Галоунае запасцюя цярпеннем. К1тайск1 шопшг— гэта цэлая навука. Важна не прагадаць i усе дак- ладна падтчыць. Першая цана цябе Hi у яюм разе не павшна за- даволщь. Называеш сваю лепшую цану, у два разы таннейшую i упарта CTaiujb на сва1м. Колью варыянтау вы яшчэ абмяркуеце i колью часу патрацще у гэтай справе не галоунае. У выыку – вы пераможца i лепшы сябра.

CiH-эр пачынае працу а палове восьмага i закрываецца у 7. За дзень прадае больш за 40 халатау. Гэта абавязковы сувежр, з чым павшен паехаць адсюль кожна Ышаземец.

Немцы вельм1 любяць прымяраць халаты, а вось амерыканцы самыя частыя пакупнш.

Дарэчы, цяпер прадпрымальнш могуць уступаць у рады камунь стычнай партьп Кпая. Адпаведныя папраую у статут был1 зроблены падчас 16 з’езда кампартьи. Прадстаунт новага Ютая, але ужо шмат- niKara класа павшны забяспечыць стабтьнае разв1цце кра1ны.

«На працягу 20 гадоу правядзення палтыю рэформы i адкрытасц1 у KiTai адбылюя i кпасавыя змяненнг I кампартыя павЫна ул1чваць гэтыя перамены шляхам прыцягнення у свае рады прыватных прад- прымальжкау. Кампартыя пав1нна будаваць сваю палпыку, зыход- зячы з рэальнай слуацьн у KpaiHe i грамадстве. Яна пав1′нна стаць авангардам рабочага класа Ютая i адначасова авангардам ютайскга народа i ютайскай нацьп», —л!чыць CiHb Футань, вщэ-прэзщэнт Ютай- скага !нстытута народнай дыпламатьи.

З’яуленне у кампартьи новага класа не носщь нечаканага харак- тару. Уступленне у партыю б1знесменау, у тым л!ку i буйных, дауно стала тэнденцыяй.

Аднак, — удакладняе CiHb Футань, вщэ-прэзщэнт Ютайскага Ысты- тута народнай дыпламатьи, — гэта не значыць, што усе прыватныя прадпрымальжю могуць уступаць у камунютычную партыю Ютая. Толью лепшыя з ix удастойваюцца такога гонару. Стабтьнасць i прадсказальнасць палтыю Ютая з’яуляецца ад­ным з галоуных фактарау, як1 стымулюе прыток замежнага капталу у кра!ну. Палпычная стабтьнасць тут носщь сваю афабоуку: Небы­валы pocKBiT эканомм пры юруючай poni камунютычнай партьп. Kpai- на з пераходнай эканомжай сёння прывабл1вае сусветны каптал ёмютасцю унутранага рынку, вялмм1 pacypcaMi, адносна н1зк!м кош- там рабочай сты. Усё больш ютайцау стал1 адчуваць, што становяц- ца удзельыкам1 глабальнай эканомш. Стварэнне свабодных экана- М1чных зон на прыкладзе Шанхая — гэта спецьфка ютайскага б1знесу. Б1знесу, яю заснаваны на высоюх тэхналопях i апошн1х распрацоу- ках, што гарантуе дастойнае, элтнае месца у свеце. Опять про Китай? — может воскликнуть читатель, прочи­тавший Гималаи публикаций, одолевший ян-изы сообщений ин­тернета о великой стране. Опять… Потому как жизнь не сто­ит на месте, а страна-то действительно великая, неисчерпаемая по глубине и масштабу истории, событий и фактов современной жизни.