Па ацэнках экспертау раён Пудун валодае caMbiMi BbicoKiMi у KiTai дасягненням! у raniHe новых тэхналопй. Менавна сюды сцякаюцца вяла замежныя швестыцьп на распрацоуку навуковых ноу-хау.

Галоуным чынам амерыкансюя, японсюя, швейцарсш прадп- pbiManbHiKi (мкнуцца распачаць у KiTai свой 6i3Hec.

Пакуль ва yciM свеце абмяркоуваюць бяспеку i мэтазгоднасць небаскробау, будынм у KiTai становяцца усе вышэй i вышэй. Жар- туюць, што у Шанха!’ сабраны усе краны свету. Тут увесь час не- шта л1хаманкава будуюць, зносяць i перабудоуваюць. Сення пры- ватнага сектара у буйных гарадах Ютая амаль не засталося . Усюды узносяцца высотныя i ультрасучасныя будынк1. Шкло, лю- стэрк1, жалеза асноуныя матэрыялы. Здаецца, вышэй падняцца немагчыма, Kani ты топью не глядзш на горад з мастка, самага вялжага у свеце макета.

Яшчэ б не быць таюм вел1зарным, Kani валодаеш знакам1тай Жамчужанай Усходу. Тэлев1зшная вежа 468 метрау трэцяя у свеце па вышынк 7 секунд i ты на наз1ральнай пляцоуцы на вышыш 350 метрау.

В1з1тная картка горада-небаскроба – будынак у 88 паверхау. Ракорд ДжЫ-Мао, што у перакладзе азначае «Больш золата» ужо у хутк1м часе будзе пабпы , Kani побач з’явщца 100-павярховы бу­дынак новага Сусветнага фЫансавага цэнтра Шанхая. Будаунщт- ва супернебаскроба павшна быць завершана да пачатку Ал1мтя- ды дзве тысячы восьмага года.

«Плошча нашага горада складае толью 6 тысяч квадратных метрау. Пражывае ж у LLlaHxai 18 мтьенау. Штогод да нас пры- язджае 2 мтьены турыстау. CaMi разумееце, чаму нам прыход- зщца узводзщь будыню такой вышыы», — растлумачвае ciTya- цыю Шао Хуэйсян, намест’к юраушка канцылярьп па м1жнародных справах мэрьм Шанхая.

Будауыцтва небаскробау носщь i камерцыйны падтэкст. Побыт на офюныя памяшканж пастаянна расце i асабл1ва пасля уступ- лення Ютая у Сусветную гандлевую аргаызацыю.

Чу Чаум1н, супрацоужк выставачнага цэнтра гарадскога пра- ектавання Шанхая канкрэтызуе: «Зараз у Шанхае будынкау вы- шынёй у 20 паверхау нал1чваецца звыш двух тысяч. У ix праек- таванж удзельжчаюць спецыялюты з усяго свету. Вось цяпер, напрыклад, у праект будаужцтва выставачнага цэнтра для пра- вядзення «ЭКСПА-2010» запрошаны спецыялюты з 8 KpaiH све­ту. Гэта французы, амерыканцы, канадцы, японцы, тальянцы. Мы хочам, каб гэта былi не часовыя павтьены, а пастаянныя месцы, дзе крашы – удзельжцы заснавал1 б свае офюы, або праводзт1 любыя мерапрыемствы. Пакуль шанхайцы аддал1 перавагу праекту з Францьп. Аднак гэта першапачатковы ва- рыянт. Ён будзе дапрацоувацца i удасканальвацца».

Усё здавалася вельм1 проста, каб не было так с1мвал1чна. Са- мае цкавае i с1мвал1чнае месца у Шанхай сад Юй Юань у перак­ладзе Сад задавальненняу. Тэты шэдэур ютайскай паркавай куль­туры 16 стагоддзя пабудавау губернатар правшцьп, дзе сам люб1у адпачываць пасля работы. Звшюты масток цераз возера мае 9 з1гзагау. ГПчба для ютайцау шчасл1вая, таму пераход цераз яго пазбауляе ад ycix бед i няшчасцяу. A Kani ты яшчэ naniy цудад- зейнага чаю у домжу Хусшьтш, табою авалодау спакой i ты ад- разу стау амаль ютайцам.