Почему китайиы едят всё, нередко спрашивают удивленные европейцы. Прежде всего потому, что они умеют это вкусно при­готовить. А если это вкусно, так почему бы это не съесть, даже если вид у этого блюда достаточно необычный.

Вяликая краина Далекага Ус ) ходу сустракала нас гус­тым туманам i нечаканай навшой. У гэтыя дш К1тай прымау вшшаванж з атрыманнем ганаро- вага права праводзщь сусветную выставу «ЭКСПА-2010» у LUaHxai. Так званая «Ал1мтяда эканомш, навую, тэхнiKi i культуры» право- дзщца раз у пяць гадоу i упершы- ню яна пройдзе у KpaiHe, якая раз- в1ваецца. Да далекага 10 засталося не так многа часу, асабл1ва для Ютая. Ён ужо жыве на 20 гадоу на- перад. Паняцця часу у ютайцау не icHye. Ёсць толью сёння, за якое неабходна усе паспець зрабщь, каб не адкладваць на заутра i ёсць чалавек, яю можа гэта зрабщь i тым самым заваяваць па- пулярнасць.

Здаецца таю xyTKi тэмп краше не пад ciny, Kani бачыш ран;- иай гужы веластедыстау, як1я спяшаюцца на працу. Аднак тут жа у адваротным пераконваюць пганцюя гарады-небаскробы, што вырастаюць па yciM KiTai. Шанхаю тут належыць aca6ni- вая роля. Горад мяняецца кожныя 2-3 гады i кожны дзень бярэ новыя неймаверныя вышыж. Усходн1 Парыж, к1тайск1 Нью-Йорк, аз1ацкая Венецыя далека не усе эттэты, што атрымау галоу- ны горад новага Ютая.

Сучасны Шанхай – гэта мегаполю з найбольш жыццяздольнай эканом!кай у свеце. Ён прызнаны найбольш удалым эксперымен- там палiTbiKi рэформы i адкрытасц1, што праводзяць улады Kpai- ны на працягу апошжх 20 гадоу. Бурнае развщце Шанхая пача- лося у другой палове 19 стагоддзя, пасля заканчэння «Огпумных войнау». Да гэтага невядомы горад быу аб’яулены англ1чанам1 адкрытым для замежных гандляроу. Чужаземцы у свой час назы­вал! Шанхай «варотам1 у Ютай», а рака Янзцы была для ix захоп- ленай дарогай, па якой за мяжу плыл1 тысячы тон каштоунай сы- равшы, сабранай з усяго басейна paKi. Шанхай пачау хутка разрастацца i набываць вядомасць аднаго з буйшейшых портау свету. I менавта з гэтага горада пачалося пражкненне у Ютай заходняй цывт1зацьм.

Гэта незвычайна доугая аптычная тюз1я вулщы Нанюнлу з са- MbiMi прэстыжным1 рэстаранамк крамам1 i клубам! 30 гадоу.

Ужо у той час Шанхай л1чыуся буйнейшым замежным катта- лаукладаннем у свеце. У выставачным павтьене гарадскога пра- ектавання Шанхая адноулена вулща з бясконцьш крамам1, цыруль- ням1 i кавярнямг Еурапе1заваны выгляд, што атрымау горад адразу падказвау прыезджым, хто у iM гаспадар. Англ1чане, французы, немцы, амерыканцы падзялт1 горад на сферы уплыву.

«Гэтыя дом1к1 старой забудовы выглядаюць syciM маленьюм1 у параунанж з гарадсюм1 небаскробамг Яны з’яуляюцца рэл1кв1ям1 у гарадской архлэктуры i цяпер усе рэстаурыруюцца. 1х будавал1Ыша- земцы, I у ix своеасабл1вы еурапейсю стыль», — распавядае пра асабл1васц| гарадской панарамы спадар Чу ЧаумН супрацоужк вы- ставачнага цэнтра гарадскога праектавання Шанхая.